Jay Z & Kanye West – “Otis” | Choreography by Power Peralta | @thePowerPeralta @timmilgram

Jay Z & Kanye West – “Otis” | Choreography by Power Peralta
Directed, Shot & Edited by Tim Milgram: http://timmilgram.com

Follow me:
http://twitter.com/timmilgram | http://instagram.com/timmilgram

Follow Power Peralta:
http://twitter.com/ThePowerPeralta

~ a T.Milly Production ~